Научно-истражувачкиот проект е ставен во мирување на неодредено време

The research project has been put on hold indefinitely

Повторно реактивација на истиот не се очекува

Reactivation of the same is not expected